ESTETİK VE KOZMETİK DERMATOLOJİ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
Derneğin Adı, Merkezi ve Şubesi  
Madde 1-  
Derneğin adı: "ESTETİK VE KOZMETİK DERMATOLOJİ DERNEĞİ"dir.  
Kısa adı : EKDD'dir. 
Derneğin Merkezi: İstanbul'dur.  

Derneğin Amacı ve Faaliyet alanları  
Madde 2-  
Derneğin amaçları, faaliyet alanları: 
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında üyelerinin maddi ve manevi haklarını korumak, sorunlarına yönelik toplantılar yapmak, çözüm yolları üretmek, bunun için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle görüşmeler yapmak, faaliyetler yürütmek,  
Üyelerinin mesleki sorunlarını hukuki yönden desteklemek, 
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanını ve üyelerinin mesleki bilgi-becerilerini geliştirmeye yönelik yurt içi ve yurt dışı toplantı, kurs, konferans, çalıştay, kongre gibi faaliyetlerde bulunmak, eğitimler vermek, yayın yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak,  
Estetik ve kozmetik dermatoloji uygulamaları hakkında halk sağlığını koruyucu ve halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak, 
Üyelerinin sosyal bağlarını güçlendirici toplantılar, geziler, etkinlikler düzenlemek,  
Dernek amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olmak, platform kurmak veya platformların kuruluşuna katılmak,  
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yabancı bilimsel derneklerle ilişki kurmak, kongrelere katılmak üzere temsilci göndermek ve bilimsel konularda haberleşme yapmak, 
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak. 
Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,  
Derneğin alanı ile ilgili süreli veya süresiz yayın çıkarmak, dijital ortamda web sayfası, yayın hazırlamak ve kamuoyuna ulaştırmak veya dernek amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında eğitim seviyesinin yükselmesi amacıyla yerli veya yabancı burslar sağlamak, ödüller vermek, ulusal ve uluslararası tek veya çok merkezli çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar için araştırma fonu oluşturmak. 
Derneğin amaçları doğrultusunda sağlık kuruluşu açmak, vakıf kurmak,iktisadi işletme kurmak.
Derneğin amaçları doğrultusunda gayrimenkul almak/satmak/kiralamak, ücretli personel temin etmek. 
Dernek, sağlık, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir. 
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) uzmanları ve uzmanlık eğitiminin son yılında olan araştırma görevlileri Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği’ne üye 2 kişinin yazılı referansıyla üye olabilir. Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) araştırma görevlilerinin eğitimlerini almakta oldukları anabilim dalı veya klinikten (kaçıncı yıl asistanı olduklarını da içeren) asistan olduklarına dair belgeyi başvurularına eklemeleri gerekir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında uzun yıllar hizmet veren ve önderlik yapan dermatologlar yönetim kurulu oybirliği ile onursal üye olarak kabul edilir.
Üyelikten Çıkma 
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller: 
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir ay içinde ödememek, 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5-Mesleki etiğe aykırı davranmak 
6-Mazeret sunmaksızın (2) iki Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmamak,  
7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.  
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 
Dernek  Organları 
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
1-Genel kurul,  
2-Yönetim kurulu, 
3-Denetim kurulu 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 
Genel kurul; 
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.  
Olağan genel kurul, 2 yılda bir Kasım ayında yapılır.  
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.  
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.  
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
Madde 8-Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 76. Maddesi gereğince; Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     
1-Dernek organlarının seçilmesi, 
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşu açmak,şirket işletmek,iktisadi işletme kurmak ve/veya vakıf kurma, işletme ve yönetme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6-Gerekli hallerde dernek ,iktisadi işletmede ve/veya vakıfta personel tayin etmek ve işten çıkarmak, iktisadi işletme ve /veya vakıf adına kira sözleşmesi yapmak için dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi
7-Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin,bağış ve yardımların derneğe aktarılması ve gerektiğinde bu gelirlerin iktisadi işletmeye ve/veya vakfa aktarılması, işletilmesi  ve yönetilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
8-Dernek Yönetim Kurulu’nun aynı zamanda İktisadi İşletme’nin de Yönetim Kurulu olarak faaliyet göstermesine ve İşletmenin Çalışma İlkelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
10-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 
11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
13-Derneğin vakıf kurması, 
14-Derneğin fesih edilmesi, 
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 10-Yönetim KuruluYedi (7) asıl ve Yedi (7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.   
Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  
Mazeret sunmaksızın (2) iki yönetim kurulu toplantısına katılmayan üye yönetim kurulundan çıkartılır. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
5-Genel kurulun verdiği yetki ile sağlık kuruluşu açma,şirket işletme,iktisadi işletme ve /veya vakıf kurma, iktisadi işletmenin ve/veya vakfın yönetilmesi ve işletilmesi
6-Genel kurulun verdiği yetki ile dernek, iktisadi işletme ve /veya vakıfta personel tayin etmek ve işten çıkarmak, iktisadi işletme ve/veya vakıf adına kira sözleşmesi yapmak
7-Genel kurulun verdiği yetki ile dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ,bağış ve yardımların derneğe aktarılması ve gerektiğinde bu gelirlerin iktisadi işletmeye ve/veya vakfa aktarılması, işletilmesi ve yönetilmesi
8-Genel kuruldan verdiği yetki ile Dernek Yönetim Kurulu’nun aynı zamanda İktisadi İşletme’nin de Yönetim Kurulu olarak faaliyet göstermesi ve İşletmenin Çalışma İlkelerinin belirlenmesi
9-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 
10-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
11-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
12- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
13-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 
14-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
15-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 11-Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

Derneğin Gelir Kaynakları  
Üye Aidatı 
Madde 12-Derneğin aidat ve gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
a)Üye Aidatı: Giriş aidatı Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanları için1000-TL, deri ve Zührevi Hastalıklar son yıl asistanları için 400 TL, yıllık aidat 350 TL’dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidatlar her yılın ilk 3 ayında tahsil edilecektir. 
b)Derneğin Gelir Kaynakları  
1-Üye aidatı: 
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kurs, kongre, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış, hibe ve yardımlar. 
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 
7-Diğer gelirler.         
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler  
Madde 13- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Karar defteri, Üye kayıt, Evrak Kayıt Defteri ve İşletme Hesabı Defteri tutulması zorunludur. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri tutulması isteğe bağlıdır. Yasa ile belirtilen tutarı geçmesi halinde dernek bilanço esasına göre defter tutar. 

Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.  

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 
Kayıt zamanı 
İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; 
a)İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. 
b)Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.  
Defterlerin Tasdiki 
Bu yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.  
 Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri; 
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
 Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, banka dekontu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak bunlar dışındaki belgelendiremeyen ödemelerde Gider Makbuzu (Ek-13) kullanılır. 
 Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. 
  
Alındı Belgeleri 
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. 
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.  
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.  

Alındı belgelerinin kullanımı 
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. 
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. 

Yetki Belgesi 
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 
 Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  
Beyanname Verilmesi 
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.  
Bildirim Yükümlülüğü* 
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.  
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. 

Taşınmazların Bildirilmesi 
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 
Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.  
Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması zorunludur. 
Değişikliklerin Bildirilmesi 
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Derneğin İç Denetimi 
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 
Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun yönetim kurula yetki vermesi ile borçlanma yapabilir.  
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  
Temsilcilik Açma 
Madde 19-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli  
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  
Tasfiye İşlemleri 
Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği” ibaresi kullanılır.  
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.  
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 


Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.   
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.   
Hüküm Eksikliği 
Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
Madde 23-Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri ve tebligat almaya yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.  
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tebligat Almaya Yetkili Kişiler  


Sıra No 

Adı ve Soyadı 

Görev Unvanı 

1 

Berna Şanlı 

Başkan 

2 

Gonca Gökdemir

Başkan Yardımcısı 

3 

Erşan Ön 

Sayman 

4 

Burcu Yamangöktürk Solak 

Sekreter 

5 

Hakan Erbil 

Üye 

6

Yelda Kapıcıoğlu

Üye

7

Halis Bülent Taştan

Üye

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) maddeden ibarettir.  

 

Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği estetik ve kozmetik dermatoloji alanını geliştirmek, bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak, halk sağlığını koruyucu ve halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak, bu alanla daha spesifik olarak ilgilenen dermatologların haklarını korumak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütmek amaçlarıyla 09.09.2019 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur... [devamı]

SOSYAL MEDYA

Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Matbaacı Osmanbey Sokak Bekiroğlu İş Merkezi No:36 Kat:6 Daire:604 Şişli-İstanbul

+90 530 913 93 39